Szkolenia menedżerskie


menedzerskie-nag

Psychologia sukcesu inspirującego lidera

Szkolenia menedżerskie

Inspirujący lider to człowiek potrafiący sprawić by ludzie przekraczali własne granice i w pełni angażowali się w realizację celów, pokazujący swoim przykładem, w jaki sposób działać, aby znajdować innowacyjne rozwiązania przy maksymalnym zaangażowaniu w codzienne wyzwania. Aby móc inspirować innych konieczna jest perfekcyjna umiejętność komunikowania się z ludźmi, co pozwala zwiększać ich poczucie sensu w kontekście kreowanej wizji i strategii firmy.

Myślenie strategiczne i systemowe

Szkolenia menedżerskie

Umiejętności dobrego stratega to perspektywiczne myślenie i umiejętność przewidywania przeszkód oraz wdrażania systemów ochronnych. To połączenie szerokiej i wąskiej perspektywy, spojrzenie z dystansu na to, co dzieje się obecnie i odwaga w proponowaniu zmian z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i zasobów. Myślenie strategiczne jest też istotnym narzędziem podczas rozwiązywania problemów, dlatego wymaga połączenia umiejętności analitycznego myślenia z kreatywnością. Szkolenie to jest idealną mieszanką tych elementów.

Budowanie menedżerskiej świadomości biznesowej

sprzedaz

Czasami kontakt z klientem przynosi trudności, których rozwiązanie jest możliwe dzięki posiadanym przez doradców umiejętnościom zwiększania swojej odporności na stres, technikom zwiększającym poczucie własnej wartości i pozytywne myślenie oraz zdolność adaptacji. W trudnych sytuacjach w obsłudze klienta warto także wzmacniać umiejętności aktywnego słuchania, asertywnej empatii i elastyczności. Techniki obniżające poziom negatywnych emocji i stresu pozwolą handlowcom szybko i skutecznie doprowadzić do finalizacji obsługi.

Zarządzanie projektami przez menedżerów

sprzedaz

Rozwój gospodarczy to potencjał projektów. Zarządzanie nimi jest realizacją konkretnych celów za pomocą określonych metod, przy optymalizacji zużycia zasobów. Systemowe podejście do kierowania przedsięwzięciami oraz wiedza z zakresu planowania, budżetowania, kontrolowania procesów oraz budowania kompetencji, pozwoli menedżerom reagować szybko, ograniczać ryzyko i maksymalizować efekty działania. Szkolenie to rozwija także kompetencje z zakresu motywowania, komunikacji i współpracy, niezbędnych w pracy projektowej.

 

tygrysy

Zaawansowane negocjacje biznesowe

sprzedaz

„W biznesie nie otrzymujesz tego, na co zasługujesz, tylko to, co wynegocjujesz” (Chester L. Karrass). Negocjacje to sztuka przekonywania drugiej osoby do własnych racji, oparta na zasadzie „coś za coś”.
W tym szkoleniu menedżerowie pozyskują umiejętność stosowania technik negocjacyjnych, rozwijają świadomość siebie i drugiej strony w kontekście słabych i mocnych stron, stylów, strategii i celów negocjacyjnych. Odkrycie tej siły pozwoli im podczas negocjacji wykazywać się odwagą, nieustępliwością, opanowaniem i może istotnie wpłynąć na sukces całej firmy.

Zarządzanie zmianą w biznesie

sprzedaz

Jakość i efekt realizowanych zadań wymaga często przełamania oporu przed zmianą, która jest nieodzownym towarzyszem i rzecznikiem sukcesu w dobrym biznesie. Zatem warto przekonać siebie i zespół, uruchomić wewnętrzny potencjał, bez którego efektywna zmiana nie zaistnieje. Zarządzanie zmianą w sytuacji dynamicznej transformacji biznesowej, wymaga umiejętności poruszania się w złożoności tego procesu, elastyczności i sprawności, jak również podejmowania trudnych decyzji. To szkolenie dostarcza narzędzi umożliwiających kreatywne i skuteczne zarządzanie zmianami.

Personal Branding

sprzedaz

Poprzez świadome zarządzanie swoją marką osobistą i zawodową bezpośrednio wpływamy na to, jak postrzegają nas inni. Proces budowania strategii własnej marki rozpoczyna się od autentycznego samopoznania, zdefiniowania własnych wartości, misji, wizji i celów. Ostatnim elementem jest zdefiniowanie grupy odbiorczej i nauczenie się konsekwentnego komunikowania strategicznej wiedzy o sobie w każdym aspekcie życia i we wszystkich okolicznościach biznesowych. Personal Branding jest również nośnikiem Corporate Branding’u, niezwykle ważnego w czasach Marketingu 3.0.

Strategiczne elementy HR w pracy menedżera

sprzedaz

Kompetentny menedżer musi sprawnie posługiwać się narzędziami HR, takimi jak profesjonalna rekrutacja, adekwatny opis stanowiska pracy, optymalna ocena pracownicza, efektywny plan rozwoju pracownika, skuteczny system motywacyjny. Controling, outplacement i aspekty prawne HR są także obszarami, w których płynne umiejętności zapewniają sukcesy w zarządzaniu pracownikami przez menedżera. Szkolenie to zapewnia wiedzę i sprawność posługiwania się tymi narzędziami, a tym samym wpływa na wzrost konkretnych i istotnych kompetencji menedżerskich.

 

menedzerskie-papugi

Style zarządzania w motywowaniu pracowników

sprzedaz

Właściwy styl zarządzania wpływa na motywowanie pracowników, jest jak odpowiedni klucz, który skutecznie otwiera drzwi do potencjału tkwiącego w pracownikach i umożliwia osiąganie wyznaczonych celów. Styl dyrektywny, wspierający, coachingowy i delegujący, wg koncepcji zarządzania sytuacyjnego, są kluczową kompetencją w przywództwie, która zapewnia menedżerowi możliwość dopasowania sposobu zachowania do sytuacji w jakiej znajduje się jego podwładny. Adekwatny styl zarządzania to także budowanie efektywnego i skutecznego autorytetu menedżera.

Zarządzanie zespołem stacjonarnym

sprzedaz

Specyfika zespołu stacjonarnego wymaga właściwie dopasowanych narzędzi zarzadzania, które zwiększą wydajność i efektywność pracowników. Pakiet niezbędny dla menedżera takiego zespołu to sprawność w posługiwaniu się narzędziami budującymi komunikację wewnątrz zespołu, umiejętności porywającej i motywującej prezentacji i wystąpień, perswazji i wpływu, a także budowania zaufania, wizerunku, pozycji i autorytetu. Zarządzanie sytuacyjne w zespole stacjonarnym generuje możliwości wzmacniania potencjału poprzez inspirujące relacje skupione wokół realizacji celów.

Zarządzanie prowokatywne

sprzedaz

Konflikty bywają twórcze i mogą być źródłem, z którego zyskujemy nową, pozytywną energię. To szkolenie pokazuje jak kontrolować proces w zarządzaniu prowokatywnym, jak wydobyć potencjał tkwiący w prowokacji i sterowanym konflikcie, jak poprzez wywołanie emocji oraz ich utrzymanie na wysokim poziomie można wzbudzić w ludziach twórcze zaangażowanie oraz motywację. Zatem zarządzanie prowokatywne to obszar, w którym zdobyta na tym szkoleniu sprawność menedżera może skutkować nowymi sukcesami i eksplozją kreatywnej innowacji.

Zarządzanie przez coaching

sprzedaz

Zastosowanie coachingowych narzędzi w zarządzaniu budzi kreatywność i podnosi efektywność pracowników. Pytania w coachingu i indywidualny proces wydobywania z siebie nowych możliwości, który uruchamiają one w pracowniku, przerywa stagnację, brak kreatywności i odpowiedzialności, ukierunkowuje na realizację konkretnych celów, aktywizując pracownika w jego zadaniach i efektach zawodowych oraz w rozwoju. Zarządzanie coachingowe jest jedną z najefektywniejszych form rozwoju biznesu opartego na ludziach.

 

menedzerskie-szympans

Tworzenie Handlowej Strategii Rozwoju Regionu

sprzedaz

Podczas tego szkolenia menedżerowie zyskują nową jakość kompleksowego myślenia, aby stworzyć handlową strategię i biznesplan rozwoju regionu. Uczymy jak prawidłowo prowadzić analiz SWOT i PEST, jak opracować siatki celów, aby przygotować swój zespół na zmieniające się uwarunkowania rynku i przewidzieć wszelkie zagrożenia oraz szanse rozwoju. Po szkoleniu menedżerowie tworzą kompleksowy plan rozwoju swojego regionu pod okiem zewnętrznych ekspertów i prezentują go przed zarządem własnej firmy.

Strategiczne zarządzanie klientami przez menedżerów

sprzedaz

Strategiczne zarządzanie klientami to sposób na skuteczność działań menedżerskich i sprzedażowych. Menedżer musi wiedzieć do jakich klientów, za pomocą jakich kanałów powinni docierać handlowcy. Wprowadzanie do firmy nowoczesnych narzędzi zarządzania klientami jest dzisiaj koniecznością. Bez CRM, ERP trudno sobie wyobrazić skuteczne zarządzanie zespołem i jego motywowanie. To nowa perspektywa myślenia przez pryzmat klientów oraz tego co i jak oni kupują. Szkolenie to pomaga przejąć kontrolę nad procesem sprzedaży i zespołem handlowców.

Zarządzanie zespołem rozproszonym

sprzedaz

Zespół rozproszony, ale skupiony na wspólnym celu, jest gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, co jest potrzebne aby zapanować nad rozproszoną strukturą firmy, nakierować ją na efektywne tory i zespolić rozproszony potencjał, tak żeby całość przyniosła oczekiwane rezultaty. Specyfika zespołów rozproszonych wymaga szczególnych narzędzi w komunikacji, rozliczaniu i motywowaniu. Efektywny menedżer podczas szkolenia jest ukierunkowywany na sprawne posługiwanie się tymi narzędziami i zysk z zalet tego rodzaju zespołu oraz wzmacnianie jego potencjału.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

sprzedaz

Wypalenie zawodowe dotyczy większości pracowników wykonujących swoje zadania przez długi okres. Efektem wypalenia są: spadek efektywności działań, demotywacja i frustracja. Kiedy działać, co zrobić, żeby zapobiegać wypaleniu? To szkolenie zapewnia zestaw narzędzi, które pomagają pozyskać nową energię skutkującą wzrostem efektywności. Zarządzanie sytuacyjne, delegowanie zadań, stawianie odpowiednich wyzwań i umiejętna kontrola wyników pracy oraz wiele innych czynników sprawiają, że ludziom znów chce się chcieć i potrafią osiągać nowe sukcesy dla siebie i swojej firmy.

 

menedzerskie-koliber

Zarządzanie emocjami EQ

sprzedaz

Emocje to naturalne zasoby menedżera, dzięki którym może dokładniej odczuwać i rozumieć sytuacje. Kompetencje osobiste i zawodowe w tym zakresie składają się na inteligencję emocjonalną, która jest tematem tego szkolenia. Menedżerowie poznają metody zwiększające świadomość w obszarze adekwatnego zarządzania zasobami emocji własnych oraz innych osób w sytuacjach zawodowych i biznesowych. Jeżeli zawodzą inne narzędzia menedżerskie, możliwym rozwiązaniem problemów wewnątrz firmy są pozytywne emocje, do których dostęp zapewnia to szkolenie.

Skuteczne delegowanie

sprzedaz

Menedżerskie delegowanie wymaga ciągłego doskonalenia, aby jego skuteczność owocowała efektywną realizacją celów. Budowanie samodzielności i właściwej motywacji w delegowaniu stanowi wyzwanie, w którym niezbędne są odpowiednie metody i narzędzia wzmacniające zaangażowanie pracowników i ich efektywność oraz usuwające istniejące przeszkody. Praktyczny wzrost kompetencji w tym istotnym obszarze ułatwi menedżerowi organizowanie i delegowanie zadań w swoim zespole oraz właściwe kontrolowanie ich wykonania.

Organizacja i prowadzenie spotkań dla menedżerów

sprzedaz

Rzeczywistość spotkań dla menedżerów wiąże się często z wieloma obszarami, które wymagają wzmocnienia. Dzięki odpowiedniej organizacji podnosi się sprawność i skuteczność, nie tylko w wykorzystaniu czasu, ale także w realizacji celów, którym służą spotkania. Podczas szkolenia menedżerowie poznają zasady zwiększania formy i siły przekazu, budowania scenariuszy i kultury prowadzenia spotkań. Najlepsze praktyki pozwolą menedżerom zaoszczędzić sobie i innym uczestnikom spotkań wiele czasu i energii oraz zyskiwać w osiąganiu zamierzonych celów.

Zarządzanie sobą w czasie i priorytetyzacja zadań

sprzedaz

Jednym z najważniejszych i najmniej dostępnych zasobów w biznesie jest czas. Każdy menedżer cierpi na brak czasu, a doby nie da się wydłużyć. Optymalizacja czasu trwania poszczególnych zadań to stale towarzyszący menedżerom proces, w którym wyznaczają działania, prowadzące do osiągnięcia celów firmowych i osobistych. Istnieją metody, dzięki którym czas może działać na korzyść menedżerów. Podczas szkolenia poznają oni metody planowania i organizacji, dzięki którym czas w zarządzaniu staje się ich sprzymierzeńcem i nośnikiem sukcesu.

 

menedzerskie-swinka

Kreatorzy jutra, czyli wyjście poza schematy rzeczywistości

sprzedaz

To unikatowe, prestiżowe i całkowicie oryginalne szkolenie. Jeżeli uważasz, że Twoi ludzie pracują na 100% swoich możliwości, to się mylisz. Udział w tym szkoleniu pozbawi Twoich ludzi perspektywy patrzenia na rzeczywistość wyłącznie przez pryzmat swoich własnych doświadczeń i możliwości oraz dostarczy nowych perspektyw, otwierając im oczy na inną, nową rzeczywistość zarówno biznesową, jak i prywatną. Kreatorzy jutra to zapewniony ekstremalny efekt WOW, maksymalna przygoda i najlepszej jakości rzeczywista inspiracja do działania w zupełnie nowym kontekście ożywczego zresetowania umysłu. Podczas tego szkolenia znikają bariery i uruchamiają się bogate pokłady kreatywnego i kompleksowo efektywnego działania, do którego wszyscy uczestnicy odnajdują własną wewnętrzną drogę. Trening wymaga „mocnego zapięcia pasów bezpieczeństwa” – zapewniamy to każdemu z uczestników, w każdej chwili jego trwania. Korzyści, wynikające z tego szkolenia są większe niż możesz się spodziewać. Ekipa na pokład, ruszamy tam, gdzie jeszcze nie było nikogo przed Wami. Dołączcie do wyjątkowego Klubu Firm Kreujących Jutro. A po szkoleniu staniecie się kimś więcej i zaczniecie zdobywać to, co dotychczas czekało aby stać się osiągalnym dla Was.

 

Coachingi menedżerskie MTI


Menedżerskie Treningi Indywidualne

coaching-man

Bycie skutecznym leaderem wymaga łączenia ze sobą wielu sprzeczności. Leader musi być empatyczny i surowy, wpierający i wymagający, nie wywyższać się i być autorytetem, wyznaczać ambitne zadania i dopasowywać je do możliwości oraz potrzeb współpracowników, indywidualizować cele i sprawiedliwie rozliczać zespół, kontrolować tak by nie ograniczać, a także nie odbierać odpowiedzialności pracownikom. Te zadania mogą przychodzić menedżerowi z mistrzowską wprawą jeśli dobrze zna swój potencjał, po to żeby umiejętnie wykorzystać i harmonijnie kompensować swoje zasoby. Cykl spotkań coachingowych dla menedżerów to indywidualne spotkania z coachem, w 100% dopasowane do jego potrzeb i trafiające w obszary jego rozwoju zawodowego, które stanowią kamień milowy w efektywnej realizacji jego celów biznesowych. Narzędzia wykorzystywane w procesie coachingowym umożliwiają menedżerom poznanie swoich kompetencji i tych elementów rozwojowych, które wymagają wzmocnienia i treningu. Menedżer dzięki temu ukierunkowuje aktywnie swój sukces, który jest jednocześnie sukcesem firmy.